Proszę czekać...

preloading

prace trwają ...

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce plików cookies

Konkurs Stwórz przewodnik turystyczny 2'2015

Pomoc

Stwórz przewodnik turystyczny 2'2015

kamery sportowe - nagroda w konkursie plan4fun.pl

Podróżujesz, zwiedzasz. I co?

A może tak podzielić się swoimi fotkami lub swoją wiedzą o odwiedzonych atrakcjach?

Twórz przewodniki turystyczne - dla podróżników takich jak Ty.

W dniach 15.06.2015-15.11.2015 oceń zarejestrowane w serwisie plan4fun.pl atrakcje które odwiedziłaś(-eś). Dodając do tego zdjęcie lub opis weźmiesz udział w naszej zabawie z super nagrodami.

A jeśli atrakcja nie została jeszcze zarejestrowana? Po prostu ją dodaj.

Co można wygrać poza dobrą zabawą? Przede wszystkim kamerę sportową GoPro Hero. Ale to nie jedyna nagroda. Czekają jeszcze na Ciebie 2 kamery sportowe: SJCam SJ4000 lub Tracer Xtreme Touch. Poza tym możesz otrzymać też specjalny kubek termiczny.

Pamiętaj. W przyszłości sam możesz skorzystać z wiedzy innych podróżników. Warto więc się nią dzielić. To jest proste. Nie musisz opisać wszystkiego. Podziel się swoją wiedzą lub fotką, resztę uzupełnią inni podróżnicy. Baw się z nami utrwalając swoje wspomnienia.

Aby zostać twórcą przewodników należy zarejestrować się i zalogować.

Pamiętaj, jeśli nie znajdziesz atrakcji którą chcesz opisać, możesz ją dodać samemu lub napisać do nas, abyśmy ją dodali. Dodanie atrakcji wraz z podaniem dobrych współrzędnych może zwiększyć ilość Twoich punktów.

Istotne informacje

- Przy ocenie końcowej pod uwagę będą brane wyniki dla wszystkich miejsc turystycznych.

- Za każdą jedną atrakcję można uzyskać od 0 do 3 punktów.

- Aby zdobyć nagrodę należy uzyskać minimum 10 punktów.

- Nie można wstawiać tekstów ani zdjęć, do których nie mamy odpowiednich praw. Teksty ani zdjęcia nie mogą być kopiowane z innych źródeł.

- Istnieje możliwość wymiany nagród na inne. Szczegóły w punkcie 5 regulaminu.

- W trakcie trwania konkursu system będzie automatycznie kwalifikował opisy dla każdego miejsca, które spełnia wymagania konkursu (dodany został opis lub zdjęcie oraz ocena użytkownika).

- Za najlepiej opisane atrakcje można otrzymać dodatkowe punkty.

- W trakcie trwania konkursu będziemy co kilka tygodni weryfikować wprowadzone informacje i aktualizować oceny, aby tymczasowy wynik podawany w serwisie był zawsze możliwie blisko wyniku końcowego. Będziemy informować o przeprowadzeniu weryfikacji.

- W wyniku weryfikacji zostaną nadane punkty dla atrakcji zakwalifikowanych do konkursu. Za jedną atrakcję można dostać maksymalnie 3 punkty.

- Opisy wykonane od 15.06.2015 do 15.11.2015 włącznie będą uwzględniane w konkursie.

- Do 30.11.2015 zostaną zaprezentowane wyniki nieoficjalne, od których można składać reklamacje.

- Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20.12.2015 r.

- Punkty mogą być przyznane tylko raz za jedno miejsce. Jeśli to samo miejsce zostało zarejestrowane w serwisie więcej niż raz, wówczas uczestnik może otrzymać punkty za Czynności wykonane dla jednej z zarejestrowanych atrakcji.

- Użytkownik może zostać zdyskwalifikowany, jeśli wprowadzone przez niego zdjęcia lub opisy będą naruszać majątkowe prawa autorskie. Organizator ma obowiązek przyznać -3 punkty dla miejsca za każde wykryte naruszenie majątkowego prawa autorskiego lub zdyskwalifikować użytkownika, jeśli naruszenia tego prawa nie są incydentalne.

- Użytkownik posiada majątkowe prawo autorskie do opisu lub zdjęcia, jeśli sam je stworzył lub zostało mu ono przekazane przez osobę, która je stworzyła i zezwoliła na wykorzystanie.

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest właściciel serwisu plan4fun.pl, firma Monika Kwiatkowska „Innowacje” z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 25a/139, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 496500, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs zatytułowany „Stwórz przewodnik turystyczny 2'2015”, zwany dalej Konkursem, rozpocznie się w dniu 15.06.2015r. Nieoficjalne wyniki zostaną podane do końca dnia 30.11.2015r. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie do dnia 20.12.2015r. na stronie głównej Konkursu Stwórz przewodnik turystyczny 2'2015.

1.3. W ramach konkursu liczone są Czynności wykonane pomiędzy 15.06.2015r. a 15.11.2015r. włącznie.

1.4. Konkurs dotyczy dziedziny dziennikarstwa z zakresu turystyki.

2. Uczestnicy

2.1. W Konkursie biorą udział wszyscy zarejestrowani Użytkownicy serwisu plan4fun.pl, którzy dokonają przynajmniej jednej Czynności uprawniającej do zdobycia punktu w czasie trwania Konkursu.

2.2. W Konkursie w wynikach ostatecznych nie będą brane pod uwagę Czynności wykonane przez Użytkowników w ramach odrębnych umów cywilno-prawnych oraz jego pracownicy.

2.3. Zwycięzcami nagród mogą być jedynie osoby, do których przesyłka z nagrodą może zostać wysłana na adres na terenie Polski.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem niniejszego Konkursu. Spełnienie warunku wskazanego w punkcie 2.1 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

3. Czynności punktowane w Konkursie

3.1. Czynnością punktowaną w Konkursie nazywamy należyte uzupełnienie informacji o atrakcji turystycznej (miejscu lub miejscowości turystycznej), polegające na:

- nadaniu oceny atrakcji pod względem jej atrakcyjności turystycznej zgodnie z własną opinią,

- uzupełnieniu informacji tekstowych o atrakcji na stronie poświęconej danej atrakcji zgodnie z udostępnionym szablonem, w sposób przydatny dla innych Użytkowników serwisu, na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika,

- uzupełnieniu opisu atrakcji o zdjęcia danej atrakcji, do których Użytkownik posiada majątkowe prawa autorskie, oraz które nie naruszają praw osobistych osób trzecich. Zdjęcia należy dodać zgodnie z wymaganiami technicznymi obowiązującymi w portalu plan4fun.pl (nieobowiązkowe),

- uzupełnienie innych prawdziwych informacji o atrakcji na stronie poświęconej danej atrakcji zgodnie z udostępnionym szablonem (nieobowiązkowe).

3.2 Aby system zakwalifikował Czynność do konkursu konieczne jest nadanie oceny. Należy też uzupełnić informacje tekstowe lub dodać zdjęcie.

3.3. Czynności opisane w punkcie 3.1 należy wykonać należycie oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem serwisu.

3.4. Czynności w konkursie mogą dotyczyć dowolnego kraju lub regionu.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu

4.1. System automatycznie kwalifikuje Czynności do konkursu, jeśli Czynność ta została wykonana zgodnie z punktem 3 niniejszego Regulaminu.

4.2. Użytkownik może zdobyć 0-3 punktów za uzupełnienie informacji o atrakcji automatycznie zakwalifikowanej przez system do konkursu, w zależności od przydatności przy planowaniu podróży, ilości oraz jakości tej informacji.

4.3. Punkty, o których mowa w punkcie 4.2 niniejszego regulaminu, przyznawane są przez Organizatora w trakcie trwania konkursu oraz po zakończeniu terminu przewidzianego na opisy atrakcji, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia nieoficjalnych wyników.

4.4. Pozycja w Konkursie ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów (im więcej punktów tym wyższa pozycja). Jeśli dwóch lub więcej Użytkowników posiada taką samą liczbę punktów, wówczas o kolejności decyduje Organizator na podstawie dokonanych Czynności.

4.5. Od liczby zdobytych punktów mogą zostać usunięte punkty zdobyte za nienależyte wykonanie Czynności.

4.6. Za nienależyte wykonanie Czynności uznawane są te czynności, które nie spełniają warunku uczestnictwa w Konkursie. Organizator decyduje, które Czynności zostaną wykluczone w konkursie na podstawie własnego uznania oraz zgłoszonych reklamacji przez innych Uczestników Konkursu, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

4.7. Użytkownik może podejrzeć aktualne wyniki konkursu na stronie Konkursu. Organizator zastrzega, iż prezentowane będą wyniki częściowe dla najwyższych pozycji.

4.8. Wyniki konkursu przeliczane są co pewien czas i nie zawsze pokazują dane dokładnie z chwili ich prezentowania.

4.9. Użytkownik może mieć usunięte wszystkie punkty, jeśli wprowadzone przez niego opisy bądź zdjęcia naruszają majątkowe prawa autorskie.

4.10. Za każdą atrakcję, przy której zostanie stwierdzone naruszenie praw autorskich lub zamieszczone informacje będą nieprawdziwe, zostanie przypisane Użytkownikowi -3 punkty.

4.11. Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku brane sa pod uwagę branę są wszystkie Czynności konkursowe.

4.12. Po zakończeniu czasu na wykonanie Czynności konkursowych Organizator przyzna dodatkowe punkty za najlepsze, według opinii Organizatora, Czynności, wzglem kolejności:

- za 1 pozycję dodatkowe 15 pkt,

- za 2 pozycję dodatkowe 10 pkt,

- za 3 miejsce dodatkowe 6 pkt,

- za 4 miejsce dodatkowe 3 pkt,

- za 5 miejsce dodatkowe 2 pkt,

- za 6 miejsce dodatkowy 1 pkt.

5. Nagrody

5.1. Główne nagrody przyznane zostaną za miejsca I-III. Za pozycje IV – VIII zostaną przyznane nagrody pocieszenia.

5.2. Nagrodą ufundowaną przez Organizatora jest:

- za I miejsce – wodoodporna (do 40m) kamera sportowa FullHD GoPro Hero (strona producenta) o wartości ok. 590zł,

- za II miejsce – wodoodporna (do 30m) kamera sportowa SJCAM SJ4000 FullHD (strona producenta) o wartości ok. 350zł,

- za III miejsce – kamera sportowa Tracer X-treme Touch TRAKAM43896 (strona producenta) o wartości ok. 130zł.

- za miejsca IV-VIII – kubek termiczny o wartości około 25zł,

5.3. Organizator nabywa nagrody główne po rozstrzygnięciu konkursu.

5.4. Nagrody wydawane będą po upłynięciu terminu przeznaczonego na zgłaszanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród na inne zbliżone wartością, w szczególności jeśli nagroda jest trudno dostępna w momencie zakończenia konkursu lub jej cena w popularnych sklepach wzrosła minimum 5% w stosunku do kwoty z punktu 5.2.

5.6. Zwycięzca może zaproponować inną nagrodę główną o wartości nie większej niż kwoty podane w punkcie 5.2. Po zaakceptowaniu przez Organizatora Zwycięzcy może zostać przyznana nagroda zgodnie z jego propozycją.

5.7. Aby otrzymać nagrodę należy uzbierać minimum 10 punktów.

5.8. Organizator nie udziela gwarancji na nagrody. W razie uszkodzenia nagrody należy zwracać się do sklepu, w którym nagroda została zakupiona, lub do producenta/dystrybutora nagrody. Organizator deklaruje wsparcie w procesie reklamacyjnym, o ile będzie ono potrzebne.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje można zgłaszać podczas oraz po zakończeniu Konkursu.

6.2. Reklamacje można składać najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu nieoficjalnego wyniku Konkursu poprzez formularz „Napisz do nas!” zakładka „Reklamacje” ze strony głównej Konkursu Stwórz przewodnik turystyczny 2'2015.

6.3. Reklamacja powinna zawierać informacje jakich Czynności dotyczy.

6.4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu maksymalnie 7 dni od ich złożenia.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nieprawidłowo zgłoszonych reklamacji bez rozpatrzenia.

6.6. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji Organizator może skorygować punkty za reklamowane Czynności. W przypadku korekty punktów, punkty w Konkursie zostaną ponownie przeliczone. Korekta punktów może nastąpić do dnia ogłoszenia oficjalnych wyników konkursu.

6.7. Jeżeli po ogłoszeniu wyników zostaną zgłoszone i pozytywnie rozpatrzone reklamacje wpływające na wynik Konkursu, wówczas po ponownym przeliczeniu punktów zostanie ogłoszona nowa ostateczna już lista Zwycięzców, do której nie będą rozpatrywane już reklamacje. Ogłoszenie oficjalnego wyniku nastąpi do 15 dni po ogłoszeniu nieoficjalnego wyniku Konkursu.

7. Sposób odbioru nagród

7.1. Po ogłoszeniu wyniku Konkursu Zwycięzcy nagród, najpóźniej 14 dni od ogłoszenia oficjalnego wyniku Konkursu, zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu przekazania danych adresowych lub numeru konta bankowego.

7.2. W przypadku niedopełnienie obowiązku z punktu 7.1 nagroda przepada i nie przechodzi na innego Użytkownika.

7.3. Kontakt należy nawiązać za pomocą serwisu plan4fun.pl poprzez formularz „Napisz do nas! ” ze strony głównej Konkursu Zostań twórcą przewodników turystycznych 2'2015.

7.4. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora.

7.5. W przypadku dwóch nieudanych prób dostarczenia nagrody Zwycięzcy nagroda przepada.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Konkurs podtrzymuje wszystkie zapisy zawarte w Regulaminie serwisu plan4fun.pl.

8.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu.

8.3. Organizator nie pokrywa ewentualnych strat Użytkowników z racji brania udziału w konkursie.

8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5. Zdjęcia nagród są przykładowe i mogą się różnić od faktycznych nagród przesłanych Zwycięzcom.

Stwórz przewodnik turystyczny 2'2015

Baw się z nami!


Opisuj atrakcje, zdobywaj nagrody.


Uprościliśmy zasady. Poza oceną atrakcji wystarczy jedynie dodać zdjęcie lub opis atrakcji, a system zakwalifikuje je do konkursu. Po weryfikacji możesz za nie otrzymać nawet do 3pkt. Im więcej punktów uzbierasz, tym lepiej :).


Do wygrania super sprzęt - 3 kamery sportowe. Za pierwsze miejsce GoPro Hero.

Konkurs trwa od 15.06.2015 do 15.11.2015.

Spróbuj swoich sił. Wspomnienia własnych podróży są ważniejsze niż wszystkie nagrody.


Wspominaj więc z nami i sprawdzaj, jakie miejsca proponują (lub odradzają) inni podróżnicy.

 

Na prowadzeniu:

  1. rutrak 536 pkt
  2. bogues 379 pkt
  3. Maria Gałąź 168 pkt
Wyniki końcowe - nieoficjalne
Najwyższe pozycje:
Wyniki końcowe - nieoficjalne
-